Blogi

Vaikka pääasia on ratkaistu sovinnolla, osapuolet voivat saattaa oikeudenkäyntikuluja koskevan kysymyksen tuomioistuimen ratkaistavaksi. Menettelyn eri vaiheisiin vetoaminen ei estä oikeudenkäyntikuluja koskevan kysymyksen muutoksenhakua ja sen käsittelemistä.

Tavanomainen kysymys on, mikä on henkilön oikeudellinen status, kun hän on samaan aikaan sekä työntekijä että yhtiön osakkeenomistaja. Lähtökohtaisesti tilanteessa tulee erottaa kaksi erilaista oikeussuhdetta, joista ensimmäinen on osakkeenomistajan oikeudet ja toinen on työntekijän ja työnantajan välinen työsuhde.

Oikeuslähdeoppi on juridiikan ja juridisen argumentaation perusta. Sen tehtävä on antaa vastaus siihen, millaisia hierarkisia tai muita järjestyksiä normilähteiden välillä on. Se pitää sisällään myös lakimieskunnan näkemyksen siitä mistä aineksista hyvä oikeudellinen ratkaisu muodostuu.

Länsimaisen ja Suomen oikeusjärjestelmän yksi kulmakivistä on oikeus
käyttää avustajaa rikosasiassa. Rikoksesta epäillyn oikeus käyttää
avustajaa alkaa heti esitutkinnasta ja kestää koko rikosprosessin ajan.
Vaikka tämä on perusperiaate oikeusjärjestelmässä, on se melko tuore
asia, sillä oikeudesta on säädetty vasta 1989 lähtien.